Highslide for Wordpress Plugin

試撰寫一int prime(int n),可用來找出第n個質數(第一個質數為2,第二個質數為3,以此類推),並以此函數找出第100個質數。

思考理路:

先把問題簡化-怎樣判定一個正整數是不是數 => 質數定義:只能被1跟自己本身整除的數 => 牛頓的因式檢驗法(若n是合成數,必有一個小於根號n的質因數。)或是「一個數不可能被大於自己一半以上的數整除(最小公因數為2)」。

  1: int is_prime(int n){

  2:   int i;

  3:   for(i=2;i<=n/2;i++)

  4:     if(n%i==0)

  5:       return 0;

  6:   return 1;

  7: } 

 

接著就是「當迴圈送來的數經判定為質數後,如何繼續找下一個質數」,因為最後還要輸出這是要找到第n個質數,所以先令k=n,用k來當做迴圈的次數控制變數,停止條件是k<=0,而每找到一個質數k就會-1;i則從最初的1開始,接續著一直+1。

  1: int order(int n){

  2:   int i=1,k=n,x;

  3:   while(k>0){ 

  4:     x=i; 

  5:     if(is_prime(i)==1){ 

  6:       k--; 

  7:       i++;

  8:     } 

  9:     else i++;

 10:   } 

 11:   printf("第 %d 個質數為:%d\n",n,x);

 12:   return x;

 13: }

 

所以最後整個完整的程式長這樣

  1: #include <stdio.h>

  2: #include <stdlib.h>

  3: #include <math.h>

  4: #include <windows.h>

  5: int order(int n);

  6: int is_prime(int n);

  7: int main(){

  8:   order(100);

  9:   system("pause");

 10:   return 0;

 11: }

 12: int order(int n){

 13:   int i=1,k=n,x;

 14:   while(k>0){ 

 15:     x=i; 

 16:     if(is_prime(i)==1){ 

 17:       k--; 

 18:       i++;

 19:     } 

 20:     else i++;

 21:   } 

 22:   printf("第 %d 個質數為:%d\n",n,x);

 23:   return x;

 24: }

 25: int is_prime(int n){

 26:   int i;

 27:   for(i=2;i<=n/2;i++)

 28:     if(n%i==0)

 29:       return 0;

 30:   return 1;

 31: } 

Related Posts with Thumbnails
留下迴響